คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2562

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
คุณ กฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคม
คุณ นวลพรรณ ล่ำซำ อุปนายก
คุณ รุ่งทิวา ศุภมิตรศิริ นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
คุณ ธีรนันท์ อยู่ปาน กรรมการประชาสัมพันธ์
คุณ ปิยธิดา ไชยพันธ์ กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
คุณ ศรุตยา งามอุษาวรรณ กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
คุณ เสมอพร กัณฑาธัญ กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและวิชาการกีฬากอล์ฟ
คุณ ธิติยา พฤกษ์สถาพร กรรมการวินัย
คุณ ธนุตรา บุญรักษาสัตย์ กรรมการกิจกรรม
คุณ นนทยา ศรีสว่าง กรรมการจัดการแข่งขัน
คุณ สุทธิดา ทองจำรัส เหรัญญิก
หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล เลขาธิการ

คณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2562

ชื่อ นามสกุล ตำแน่ง
คุณ ปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานที่ปรึกษา
คุณ ปฏิญญา ควรตระกูล ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2562

ชื่อ นามสกุล
หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล
คุณ ศตพรรษ ทิพย์โส
คุณ วุฒิภัทร เกียรติอาภาเดช
คุณ ธนัชสรศ์ คูห์รัตนพิศาล